Приложение на метаболитните препарати при множествена склероза (МС)

Научните изследвания при МС са насочени към аминокиселинните невротрансмитери. Резултати от такива изследвания са показали, че при болни от МС е налице метаболитен блок на глициновта обмяна, водещ до повишени нива на глицина и глутаминовата киселина и понижени нива на ГАМК в ликвора. Съвременните насоки за лечение на МС включват използването на синтетични пептиди и аминокиселини.
Приложението на различни, индивидуално съобразени в зависимост от формата на МС и тежестта на симптоматиката, аминокиселинни препарати в продължение на 40-60 дни е показало следните резултати:
група А/ след провеждане на един курс от 40-60 дни и група Б/ след провеждане на повече от 3 курса от 40-60 дни:
А/ първоначално намаляване на неврологичния дефицит в зависимост от формата на МС е установява на 7-14 ден от началото на приема на препаратите: спастичността се повлиява в 67% от случаите,  тазово-резервоарните нарушения – в 75%, координационните нарушения – в 48%. Степента на ефекта е както следва: добър/намаление на степента на тежест с 1 точка по скалата на Kurtzke/ – при 22% от болните; задоволителен/трайна положителна промяна на отделните симптоми, подобрение на психо-емоционалното състояние и работоспособността/ – при 39%; незначителен/положителните промени касаят само един симптом или са нетрайни/ – при 22%; без ефект – при 17%. След единствен курс на приложение метаболитни препарати по метода на проф. Хохлов практически при всички болни положителният ефект се нивелирал до изходното състояние приблизително след 3 мес.след края на прием на препаратите.
Б/ резултатите в тази група пациенти/провели повече от 3 курса по 40-60 дни прием на метаболитни препарати с паузи между курсовете от 2,5 мес./ са оценени след 2 години от началото на приложението на препаратите и са оценени както следва:
1/ отсъствие на рецидиви и на прогресиране на заболяването – при 62% и намаляване степента на неврологичния дефицит с повече от 30%;
2/ фиксиране на предходната динамика на болестния процес – при 29%, при подобряване на мускулната сила и тазоворезервоарните нарушения; в/ прогресиране на заболяването – при 9% от болните.
В проведените изследвания на редица автори бе установено нарушение на обмяната на аминокиселините у болни с множествена склероза в частност,намерен е метаболитен блок на глицина при демиелинизиращите процеси,повишено ниво на глутаминовата киселина, глицина и снижение на ГАМК в ликвора на болните от МС.Резултатите от анамнезата на такива болни показват, че повторният прием на аминокиселинни композити, може да промени характера на протичането на паталогичния процес и значително да намали степента на неврологичния дефицит.